בתוכנת שיק-צ’ק לייט / פרו / אנלימיט אין כל מגבלה להוספת חברות או חשבונות בנק בתוכנה.

ניתן להוסיף חברות / חשבונות בנקים ללא הגבלה.
במידה ויש צורך להוספת חשבון או חברה נוספת,
יש לפנות לחברתו לצורך הפקת הזמנה וקבלת טפסים לבנק.
כל חשבון נוסף או חברה נוספת כרוך עלות חד פעמית.